REFERAT AF Løjt Lokalhistoriske Forenings generalforsamling 2024.

 

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 11.4.2024 kl. 19 i Løjt Forsamlingshus.

Formand Alf Madsen bød velkommen til ca. 30 fremmødte og præsenterede bestyrelsen samt frivillige med specielle ansvarsområder.

Herefter gik man over til generalforsamlingen iflg. dagsorden:


  1. Valg af dirigent. Jørgen Hoeck blev foreslået og valgt.
  2. Valg af 2 stemmetællere blev udsat, for at se, om det blev nødvendig med en afstemning.
  3. Formandens beretning:

        Peter Petersen valgte i 2023 at udtræde af bestyrelsen, og i stedet trådte Sønnich Sønnichsen ind i bestyrelsen

        Igen i 2023 var der flere arbejdsdage på Rundemølle. Stor tak til Landsby Pedellerne og øvrige frivillige, som altid møder op.

        I 2023 havde vi en markant stigning i besøgende på Rundemølle, og entreindtægterne steg fra kr. 3.334, til 8.810. Som noget nyt blev          der afholdt en fotoaften, køretur rundt på Løjt mv. og foredrag for Loddenhøj Grundejerforening.

        I august deltog vi med en kransenedlægning for flystyrtet på Barsøvej i 1943. i alt deltog 7 personer.

        Det er lykkes os med ekspertise hjælp at redde nogle af vores lydbånd. Disse vil løbende blive lagt på vores hjemmeside,

   4. Kassereren aflagde regnskab for 2023. Efter uddybning af et par poster samt et par spørgsmål, blev det negative resultat på kr.                   12.948 godkendt af generalforsamlingen.

       Der er registreret 113 medlemmer og 5 æresmedlemmer.

   5. Kontingent uændret for 2025 på kr. 100,-

   6. Forslag til vedtægtsændringer. Bestyrerens ønske om at droppe annoncering i Ugeavisen, udvidelse af bestyrelsen med 2 suppleanter         og nye regler ved fratrædelse blev alle godkendt.

   7.  Der var ikke indsendt nogle forslag.

   8.  På valg var følgende: Alf Madsen, Bjarne Carstensen, Rita Hansen og Sønnich Sønnichsen for en 2-årig periode. De 3 sidstnævnte var          villige til at fortsætte og blev genvalgt.

        Alf Madsen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Jes Lassen valgt ind i bestyrelsen.

   9.  Som afløser for Jens Closter blev Jörgen Berg valgt ind for 1 år.

   10. Valg af suppleanter. Her blev Henrik Petersen (1. suppleant) og Helga Hansen (2. suppleant) valgt for 1 år.

   11. Valg af revisor for 2 år. På valg var Peter Eskildsen, som modtog genvalg.

   12. Der blev stillet spørgsmål til tidspunktet for opkrævning af kontingent samt vores rykkerprocedure.

Endvidere var der ros til vores arrangementer.

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen.

Herefter blev der vist nogle videoer med bl.a. Løjt Skole og Løjt Brandstation med baggrundsmusik og sang.

Til slut blev der serveret kaffe og kage.