Vedtægter for Løjt Lokalhistorisk Forening:


Vedtaget på foreningens generalforsamling den 28. marts 2019 og revideret på generalforsamling den 26. august 2021.


1. Foreningens navn er Løjt Lokalhistoriske Forening og dens virke og hjemsted er Løjt Land.


2. Foreningens formål er at

  • samle og registrere lokalhistoriske arkivalier, billeder og andet med relevans for Løjt Land,
  • søge optegnet mundtlige beretninger for at bevare dem for eftertiden,
  • foreningen gennem udgivelse af lokalhistorisk stof og på anden måde skal stimulere interessen for Løjt Lands lokalhistorie,
  • at drive Rundemølle Museet, herunder at vedligeholde udstillingslokaler og at modtage nye effekter.

3. Alle med interesse for foreningens arbejde kan optages som medlemmer, og regnes som medlem mod betaling af det fastlagte årlige kontingent. Kontingentets størrelse samt ændringer heri fastsættes af generalforsamlingen. Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden eller kassereren. Kontaktoplysninger samt det årlige kontingent vil kunne ses på foreningens hjemmeside. Kontingentet vil blive opkrævet hvert år i april/maj måned.

Et medlem, der har betalt sit kontingent, har ret til at deltage i generalforsamlingen og har ret til at afgive sin stemme på generalforsamlingen og til at opstille som kandidat til bestyrelsen eller andre af foreningens tillidsposter. Ved indmeldelse bedes det nye medlem udover navn og adresse anføre sin e-mailadresse. Ved manglende betaling udsendes en rykker og herefter slettes vedkommende som medlem.


4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden den 15. april. Indkaldelsen sker gennem annoncering senest 14 dage før i Ugeavisen, pr. e-mail eller post og på foreningens hjemmeside. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge (7 dage) inden datoen for generalforsamlingen og bekendtgøres på foreningens hjemmeside.


Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Formanden aflægger beretning.

Kassereren fremlægger regnskabet.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag til generalforsamlingsafgørelse.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af en suppleant til bestyrelsen.

Valg af en revisor.

Eventuelt.

Forslag fremsat under "Eventuelt" er udenfor afstemning.


De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode, således at 3 medlemmer afgår i ulige år og 4 medlemmer afgår i lige år.

Suppleanten vælges for et år ad gangen.

De to revisorer er skiftevis på valg.

Genvalg kan finde sted.


5. Vedtægtsændringer kan kun ske ved en vedtagelse på en generalforsamling og kræver almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.


6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne forlanger det.


7. Bestyrelsen udfører det arbejde, der er pålagt foreningen. Den konstituerer sig senest 4 uger efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Sekretæren indkalder i samråd med formanden til bestyrelsesmøderne, der ledes af formanden og hvor afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

Foruden bestyrelsesmedlemmerne indbydes suppleant, webmaster og efter behov evt. frivillige til deltagelse i bestyrelsesmøderne, idet suppleant, webmaster og frivillige har taleret, men ikke stemmeret.

Sekretæren udarbejder referat over alle bestyrelsesmøder samt over generalforsamlingsforløbet og protokollerer i kort form foreningens øvrige arbejde.

Formand og kasserer har adgang til foreningens bankkonto og varetager foreningens løbende, økonomiske forretninger. Udgiftsbilag til refusion afleveres til kassereren.

Bestyrelsen forestår tolkningen af vedtægterne og påser, at disse ændres ved behov. Bestyrelsen drager omsorg for, at arbejdet med foreningens persondata følger EU´s regler.

Bestyrelsen forestår vedligeholdelsen af foreningens arkivalier, fotos samt ejendele på Rundemølle Museum. Desuden forestår bestyrelsen museets udstillinger og drager omsorg for, at udstillingslokalerne fremtræder i præsentabel stand. Bestyrelsen træffer beslutning om udgivelse af Det Gamle Løjt eller andre bøger.

Ved fratrædelse fra bestyrelsen, forpligter man sig til at aflevere relevante dokumenter, som har betydning for den nye bestyrelse. Endvidere afleveres nøgle til Rundemølle Museum, såfremt man er i besiddelse af en sådan.


8. Økonomi og regnskab.

Regnskabet følger kalenderåret og føres af kassereren, der fremlægger det på førstkommende generalforsamling i revideret form, det vil sige med godkendelse af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.


9. Ved opløsning af foreningen skal dennes midler, efter bestyrelsens forslag, overgå til kulturelt arbejdende foreninger eller kulturelle formål i det område, der indtil 1970 udgjorde Løjt gl. Sogn. Samlinger, effekter og arkivalier søges overdraget til relevante institutioner (museer, arkiver og lignende). Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når et almindeligt flertal af de fremmødte stemmer for det på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ekstraordinær. Der skal dog være 14 dage mellem 1. og 2. generalforsamling.