Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 28. marts 2019 kl. 19 i Løjt Forsamlingshus.

Formanden bød velkommen til 30 medlemmer. Herefter gik man over til generalforsamlingen med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.  Jørgen Hoeck blev foreslået og valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
 • Valg af 2 stemmetællere. 2 medlemmer blev valgt som stemmetællere.
 • Formandens beretning. Formanden tog udgangspunkt i sidste års generalforsamling, der havde pålagt bestyrelsen at få styr på bogbestand og udestående tilgodehavender for bøger. Dette er nu fuldstændigt under kontrol. Herefter præsenterede formanden bestyrelsen, bestyrelsessuppleant og de frivillige og omtalte det arbejde, der var præsteret siden sidste generalforsamling.
  Bestyrelsen havde med blomster markeret dagen for de britiske piloters nedskydning over Løjt Land og med en krans til minde om afslutningen af 1. verdenskrig for 100 år siden. Bestyrelsen havde forestået en grundig omorganisering af Rundemølle, både praktisk og mere administrativt, herunder genfundet aftalen mellem Stenbjerg ejendomme og Løjt Lokalhistoriske Forening om samarbejdet om Rundemølle samt en lang række andre administrative forhold, bl.a. forsikringsspørgsmål og EU's bestemmelser om privatlivspolitik.
  Bestyrelsen havde endvidere arbejdet med ændringer af foreningens vedtægter, der forelægges generalforsamlingen under pkt. 5.
  Takket være vort æresmedlem, Karl Lildholdt, forventes endnu et eksemplar af Det Gamle Løjt at udkomme her i 2019.
  Bestyrelsen har siden begyndelsen været enig om, at alle udadvendte funktioner måtte afvente, at den stort set helt nye bestyrelse først skulle finde sine egne ben og have styr på alt det administrative. Bestyrelsen er nu i gang med at tale ”digitalisering” for at gøre vores store fotosamling tilgængelig et sted med en god søgefunktion. Ligeledes drøftes også en særlig gruppe på Facebook.
  Som en anden udadvendt funktion har bestyrelsen igangsat udsendelsen af ”Nyhedsbreve”. I 2018 var det 3 breve, der blev sendt ud.
  Den 25. maj 2019, kl. 13 – 16,  holdes medlemsdag på Rundemølle, hvor alle medlemmer indbydes til at besøge Rundemølle og her vil kunne besøge museet og få en sandwich og en øl/vand.  Af forsikringsmæssige grunde vil udelukkende medlemmer få adgang til arrangementet. Der vil komme nærmere information om dette arrangement, som af praktiske årsager kræver tilmelding.
  Formanden afsluttede med en beretning om en henvendelse om lån af skibsmodelsamlingen på Rundemølle, hvilket en enig bestyrelse havde afslået.  Og det var heldigt, for den pågældende forening havde haft til hensigt at opstille skibene på byens mole.
 • Kassererens beretning. Kassereren forelagde en resultatopgørelse for 2018 og en økonomisk balance pr. 31. december 2018. Resultatet er tilfredsstillende og beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
 • Indkomne forslag til vedtagelse på generalforsamlingen: Fra bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som var udsendt til samtlige medlemmer af Løjt Lokalhistoriske Forening som bilag sammen med dagsordenen.
  Foreningens sekretær oplyste, at forslaget er baseret på den tidligere vedtægt, og at de væsentligste områder, der ændres i det foreliggende forslag er følgende:
  Foreningens engagement på Rundemølle vil nu blive inddraget i vedtægterne, da det er vigtigt i forhold til foreningens forsikring.
  Efter anmodning fra mange medlemmer ønskes generalforsamlingen afholdt senere end februar, hvor sne og is kan give trafikale problemer, som det var sket i 2018.
  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år således at 4 medlemmer afgår i lige årstal og 3 medlemmer afgår i ulige årstal. Bestyrelse og frivillige har drøftet dette punkt meget grundigt, og da punktet allerede var til drøftelse allerede på generalforsamlingen i 2018, ønskes dette punkt at være gældende fra 2018.
  Der er endvidere strammet op på de administrative rutiner, herunder økonomiske procedurer.
  En af revisorerne mente, det var for sårbart, at kun kassereren havde adgang til foreningens konti. Bestyrelsen havde tidligere drøftet dette punkt og var enig heri og vil omformulere forslaget i § 7, afsnit 4, fra ”Kassereren har adgang til foreningens bankkonto” til ”Formanden og kassereren har adgang til foreningens bankkonto.”

Med denne ændring blev forslaget vedtaget af generalforsamlingen.

 • Valg til bestyrelsen. Erna Faaborg, Johan Møller og Mona Madsen var på valg. Erna Faaborg og Mona Madsen var villige til genvalg, men Johan Møller ønskede ikke at genopstille. Johan Møller var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men formanden takkede ham for hans mangeårige virke i bestyrelsen.
  Erna Faaborg og Mona Madsen blev genvalgt. Bestyrelsen indstillede nuværende frivillige, Linda Oldenburg Nissen, der blev valgt uden modkandidat.
 • Valg af suppleant for 1 år. Peter Petersen modtager genvalg. Peter Petersen blev genvalgt.
 • Valg af revisor. Børge Lund er på valg og modtager genvalg.  Børge Lund blev genvalgt.

Dirigenten havde følgende orienterende punkter under Eventuelt:

Dirigenten fortalte:

 • om den digitale ”Min landsby”, hvor man kan tilføje egne arrangementer,
 • om den maritime guide i Aabenraa, hvortil man har fået økonomiske midler,
 • om det kommende arbejde om det maritime Løjt Land og Kalvø, hvortil der endnu ikke er modtaget tilskud
 • om de beløb, der er doneret til og administreres af lokalsamfundet og hvor flere projekter allerede er gennemført og flere på vej.
 • Et medlem påpegede, at det vedtægtsbestemte punkt om kontingentets størrelse heller ikke i år var på dagsordenen. Bestyrelsen tog dette ad notam og har tilføjet punktet i vedtægternes § 4 under obligatoriske dagsordenspunkter, så der nu er sammenhæng mellem vedtægtens tekst og dagsordenen.
 • Et medlem oplyste, at møllestenen ved Lillemølle nu flyttes til Rundemølle.

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen, der under den efterfølgende kaffe fik forevist en videofilm, hvor Erling Madsen fortæller om Rundemølle. Herefter blev vist en film om Barsø og en lang række gamle fotos. Film og fotos blev præsenteret af foreningens ansvarlige for vort digitale fotoarkiv, Henrik Petersen.

Barsmark, 29. marts 2019  

referent Karen Harder Lildholdt