Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 26. august 2021 kl. 19 i Løjt Forsamlingshus. Formanden bød velkommen til ca.35 medlemmer. I 2020 og marts 2021 måtte vi desværre udsætte generalforsamlingen pga. cov-19 situationen. Nedlukningen har desværre også resulteret i begrænset tilbud fra foreningen til vores medlemmer. Rundemølle Museum har f.eks. været lukket for gæster.

Efter velkomsten blev der vist en video omhandlende Barsø.

Herefter gik man over til generalforsamlingen iflg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Jørgen Hoeck blev foreslået og valgt.
 2. Valg af 2 stemmetællere. To medlemmer blev valgt som stemmetællere.
 3. Formandens beretning.

Allerede sidste år havde vi en aftale med forfatteren Lars Therkelsen, der vil fortælle om bogen ”Knuder i Usynlige Bånd”. Bogen indeholder bl.a. fortællinger fra Løjt Land og om en opvækst i Sønderjylland. Dette foredrag har vi valgt at udsætte til 2022.

Vi har udsendt Nyhedsbreve til medlemmerne, så de kunne følge med i vores ”gøren og laden”. Tak til alle for deres støtte til foreningen også kontingentbetalingen for 2021.

Karl Lildholdt har bygget fregatskibet ”PIGVE”. Der er blevet lavet en montre, og skibet kan beses på Rundemølle.

Aabenraa Museum har skænket os 5 modelskibe bl.a. en hvalfangerbåd og en canadisk fiskekutter. Disse indgår nu også i vores store skibssamling på Møllen.

Den 10 juni havde vi sammen med Aabenraa Byhistorisk Forening på en rundtur til gårde med stråtage på Løjt Land. En ekspert fra Odense fortalte om stråtage, og Peter Petersen om de mennesker, som har boet i husene. Turen blev afsluttet med kaffe på Knappen.

Der var sat deltagerbegrænsning på arrangementet, men allerede samme aften, som invitationen var sendt, blev der meldt udsolgt”.

Den 18. juli havde vi rengøringsdag på Rundemølle. Landsbypedellerne havde tilbudt deres hjælp. Fem mødte op, og selv var vi syv personer. En rigtig god dag med flot rengøring, hyggesnak og et mindre traktement. Stor tak til alle.

Løjt Kulturnat er fastsat til fredag den 20. og lørdag den 21. maj 2022. Løjt Ringridning afholdes i samme weekend.

Den 5. juli deltog vi sammen med Kalvø og Fuglelund på en tur. Startede på Genner Holl og fortsatte til Kalø, hvor der var fortælling og bespisning. Herefter sejltur til Dybvighoved og så med hestevogn til Fuglelund og Rundemølle. Spændende tur som måske fortjener en gentagelse.

Den 26. juli havde jeg besøg af Hans Michael Jebsen på Rundemølle. Jebsen er ejer af Rundemølle og en stor støtte for vores foreningen. Vi tilbragte mindst 3 timer sammen med rundvisning, samtale omkring fremtiden for møllen og de problemer vi har med oversvømmelser i kælderen og ormebekæmpelse. Jebsen lovede, at han ville bidrage til disse omkostninger. Endvidere fortalte han, at han vil genåbne Rundemølles dam og genopføre Lillemøllen.

Vi har modtaget en del nye effekter til vores samling:

Jens Closter har skænket os en gammel sø kikkert, gammel dug, rednings kors og stort maleri af skibet ”Venus”.

Sølvske og sølvfad, kort over Barsmark med marknavne og Peter Enevoldsens regnskabsbog. Alt skænket at Birthe Hansen (født Enevoldsen).

Lovning på en samling af træfigurer, dukkehuse og et værksted med alt tilbehør. Skænkes af H. Heide.

På vores kommende bestyrelsesmøde vil vi planlægge en medlemstur til besøg på Kalvø efterfuldt af et mindre traktement. Medlemstur til Barsø har vi indtil videre sat i bero.

Status på hjemmesiden og Face Book. Linda O. Nissen fortalte, at siden efter hacker angrebet næsten er på plads igen. I den forbindelse blev vores nye frivillige Lejf Pedersen præsenteret, som fremover hjælper med hjemmesiden. Jørgen Lundby og Henrik Petersen fortsætter med fotodelen. Linda og Helga Hansen fortalte om Face Book siden. Siden har nu mere end 1.300 følgere. Medlemmerne blev opfordret til lægge fotos ind på siden. Kun på den måde forbliver siden interessant. Hvis en bruger har problemer med at få fotos lagt ind kontakt Helga. Hun vil gerne være behjælpelig med at håndtere dette.

Karen og Claus Lildholdt har brugt talrige timer på at fået ryddet op, og fået sat vores arkiv i system.

 1. af cov-19 blev både regnskabet for 2019 og 2020 forelagt. Desuden en opgørelse af vores lager af bøger. Kassereren aflagde regnskab for 2019 (resultat kr. 5.174,13) og 2020 (resultat kr. 13.155,37), som begge blev godkendt af generalforsamlingen.
 1. Kontingent uændret for 2021 på kr. 100,-
 1. Vedtægtsændringer. Bestyrelsen havde 4 mindre ændringer på dagsordenen. Bestyrelsen havde indstillet til at disse ekstra ordinært blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten gjorde opmærksom på, at dette vist var uden for normale regler. Forsamlingen valgte dog at godkende følgende ændringsforslag:
 • 4, 1. afsnit, 2. Indkaldelsen sker gennem annoncering senest 14 dage før i Ugeavisen, pr. e mail eller post og på foreningens hjemmeside.
 • 7, 4. Formand og kasserer har adgang til foreningens bankkonto og varetager foreningens løbende, økonomiske forretninger. Udgiftsbilag til refusion afleveres til kassereren.
 • 7, afsnit 5. Bestyrelsen forestår tolkningen af vedtægterne og påser, at disse ændres ved behov. Bestyrelsen drager omsorg for, at arbejdet med foreningens persondata følger EU’s regler.
 • 9 Ved opløsning af foreningen skal dennes midler, efter bestyrelsens forslag, overgå til kulturelt arbejdende foreninger eller kulturelle formål i det område, der indtil 1970 udgjorde Løjt gl. Sogn. Samlinger, effekter og arkivalier søges overdraget til relevante institutioner (museer, arkiver og lignende). Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når et almindeligt flertal af de fremmødte stemmer for det på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ekstraordinær. Der skal dog være 14 dage mellem 1. og 2. generalforsamling.
 1. Valg til bestyrelsen. Pga. den aflyste generalforsamling 2020, blev der ikke valgt nye medlemmer til bestyrelsen. På valg var Alf Madsen, Bjarne Carstensen, Rita Hansen og Karen Lildholdt. Karen Lildholdt ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen indstillede i stedet Peter Petersen. Alle fire blev godkendt som nye medlemmer af bestyrelsen indtil 2022.

På valg i 2021 for en 2-årlig periode var Mona Maden, Linda O. Nissen og Erna Fåborg. Sidst nævnte ønskede ikke genvalg. Peter Jørgensen meldte sig som nyt medlem. Alle tre blev godkendt af forsamlingen.

 1. Valg af suppleant for 1 år. Bestyrelsen foreslog Margit Brunh, som takkede ”ja” til posten.
 1. Valg af revisorer. Peter Eskildsen var på valg i 2020. Bestyrelsen foreslog at han forsætter til 2022, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

Valg af revisor for 2 år. Børge Lund blev genvalgt.

Jørgen Hoeck præsenterede en folder ”Maritim Guide til Løjt og Kalø udarbejdet af Peter Petersen og Karl Lildholdt. som kan fås hos Aabenraa Turistbureau. Denne udkommer også på engelsk

Karl Lildholdt nævnte, at han havde fået kritik for at vores bøger indehold for meget maritimt stof.

Desuden mente han, at vores likviditet burde komme medlemmerne til gode. Alf Madsen fortalte, at dette også var bestyrelsens hensigt, men indtil vores nylige møde med Hans M. Jebsen var vi ikke sikre på, om foreningen selv skulle dække udgifterne til Rundemølles ormeangreb på anstået ca. kr.75.000. Dertil kommer investering i nye skibsmontre.

Endvidere blev der diskuteret om, priserne er for høje på vores bøger, og det derfor har resulteret i manglende salg. Dette blev taget til efterretning, og vil blive taget op i bestyrelsen. Også spørgsmålet om, hvor ofte vi fremover skal udgive en bog. Skal også ses i ”lyset” af, at færre af den unge generation læser bøger, men foretrækker info på de digitale medier.

God nyhed. Uwe From har med hjælp af Erik Skifter Andersen og Karl Lildholdt udarbejdet et register til bogen Gårde og Slægter af Jes M. Holdt. Registeret indeholder korttavler, gårdfortegnelse og navneregister. Denne kan gratis afhentes i Løjt SuperBrugs, hos Alf Madsen og på Historisk Samfunds kontor i Aabenraa.

Sluttelig fik Karen Lildhold og Erna Fåborg overrakt en blomsterbuket samt vin og en stor tak for deres virke i bestyrelsen. Sidst nævnte ca. i 25 år.