Løjt Lokalhistoriske Forening

llflogo edited1

Andre effekter på Museum Rundemølle

Hvad opbevarer foreningen ellers på Rundemølle?  

Foreningen har gennem mange år modtaget fotos, private arkiver og enkelte møbler med en historie, der knytter sig til Løjt Land.

Hvis foreningen ukritisk tager imod alt for mange effekter, kan dette hurtigt give pladsmæssige problemer, og foreningen er derfor nødt til at være meget omhyggelig med, hvad man tager imod. Det er helt nødvendigt, at arkivalier, møbler og diverse effekter har en tilknytning til vores egn, og det er nødvendigt, at giveren nøje har overvejet, at ved at overdrage ting eller papirer til foreningen overdrager man samtidig ejerskabet til foreningen. Foreningen er herefter berettiget til at benytte hele eller dele af det overdragne og at destruere det, foreningen ikke har behov for.

I forbindelse med overdragelse af papirer (for eksempel personlige breve) vil du blive spurgt, om det overdragne kan betragtes som umiddelbart tilgængeligt, eller om du ønsker en ”karenstid”. For god ordens skyld skal bemærkes, at foreningen følger de regler, der til enhver tid er gældende for Statens Arkiver.

Hvis du derfor har ting, du synes bør bevares for eftertiden og ønsker at forære til dit lokale egnsmuseum, er du velkommen til at kontakte foreningens formand eller bestyrelsesmedlemmer og få en snak herom. Hvis der opnås enighed om, at tingene skal overgå til foreningen, vil giveren blive bedt om at underskrive en aftale, hvor betingelserne for overdragelsen er nedfældet. Det skal i videst muligt omfang undgås, at der er for mange dubletter i samlingerne.

Netop pladsproblemer er årsagen til, at bestyrelsen er påbegyndt en oprydning og registrering af det nuværende arkiv, hvor der findes mange private breve, protokoller, foreningsarkiver og meget andet. Karen og Claus Lildholdt er i gang med dette arbejde, der forventes tilendebragt i 2020/2021. Herefter vil en oversigt blive lagt på denne hjemmeside, så interesserede i grove træk kan se, hvad der findes i arkivet.

­