Løjt Lokalhistoriske Forening

llflogo edited1

Besøg på Rundemølle  

De smukke, gamle bygninger er selvfølgelig altid et besøg værd, men der gøres opmærksom på, at udstillingerne er fordelt på tre etager, og at den spændende dragtudstilling, skibsmodeludstilling og købmandsbutikken er beliggende på 1.og 2. sal og kun tilgængelig ad ret smalle trapper. Derfor ikke er egnede til gangbesværede. Da hovedbygningen på Rundemølle er privatbolig, er det ikke tilladt at parkere på gårdspladsen mellem bygningerne. Parkering henvises til de omkringliggende muligheder.

Bestyrelsen er påbegyndt en større oprydning og omstrukturering af foreningens arkivalier på Rundemølle. Dette arbejde vil fortsættes i 2020. Der er derfor ingen mulighed for faste åbningstider.

Vi håber igen fra 2021 at kunne tilbyde rundvisning på vores Museum. Har dog valgt her i 2020 at følge Sundhedsmyndighedernes anbefaling omkring corona og begrænsning af forsamlinger.

Når det igen er muligt at træffe aftale om besøg på Rundemølle, vil vi bekendtgøre her på vores hjemmeside of Face Book side.

Der udlånes ikke nøgler til museet, og ved besøg vil der altid deltage et bestyrelsesmedlem og/eller en frivillig.

Yderligere oplysninger kan fås hos Alf Madsen, på mobil nr.  29214823, bedst mellem kl. 12-14.

Udstillingerne omfatter bl.a.:

  • - Interiører fra kaptajnsgårdene på Løjt Land.
  • - Beklædning fra inderst til yderst gennem 100 år.
  • - Gammel købmandsforretning.
  • - Landbrugsredskaber og anden mekanik m.m.
  • - 50 store skibsmodeller, der viser skibsbygning gennem 5.000 år.
  • - Illustration af Løjt Lands historie og en stor samling af oldtidsfund.
  • - Omfattende fotoarkiv.

Foreningen har gennem mange år modtaget fotos, private arkiver og enkelte møbler med en historie, der knytter sig til Løjt Land.

Hvis foreningen ukritisk tager imod alt for mange effekter, kan dette hurtigt give pladsmæssige problemer, og foreningen er derfor nødt til at være meget omhyggelig med, hvad man tager imod. Det er helt nødvendigt, at arkivalier, møbler og diverse effekter har en tilknytning til vores egn, og det er nødvendigt, at giveren nøje har overvejet, at ved at overdrage ting eller papirer til foreningen overdrager man samtidig ejerskabet til foreningen. Foreningen er herefter berettiget til at benytte hele eller dele af det overdragne og at destruere det, foreningen ikke har behov for.

I forbindelse med overdragelse af papirer (for eksempel personlige breve) vil du blive spurgt, om det overdragne kan betragtes som umiddelbart tilgængeligt eller om du ønsker en ”karenstid”. For god ordens skyld skal bemærkes, at foreningen følger de regler, der til enhver tid er gældende for Statens Arkiver.

Hvis du derfor har ting, du synes bør bevares for eftertiden og ønsker at forære dit lokale egnsmuseum, er du velkommen til at kontakte foreningens formand eller bestyrelsesmedlemmer og få en snak herom. Hvis der opnås enighed om, at tingene skal overgå til foreningen, vil giveren blive bedt om at underskrive en aftale, hvor betingelserne for overdragelsen er nedfældet. Det skal i videst muligt omfang undgås, at der er for mange dubletter i samlingerne.

Netop pladsproblemer er årsagen til, at bestyrelsen er påbegyndt en oprydning og registrering af det nuværende arkiv, hvor der findes mange private breve, protokoller, foreningsarkiver og meget andet. Karen og Claus Lildholdt er i gang med dette arbejde, der forventes tilendebragt i 2020.

­